Förtroendevalda i Gävle kommun

Nämnder (10 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Jävsnämnden
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden